Konfidencialitātes politika

1. Datu aizsardzība īsumā
Vispārīga informācija
Turpmāk sniegtā informācija sniedz vienkāršu pārskatu par to, kas notiek ar jūsu personas datiem, kad apmeklējat šo vietni. Personas dati ir jebkuri dati, pēc kuriem jūs personiski var identificēt. Sīkāku informāciju par datu aizsardzību skatīt mūsu datu aizsardzības deklarācijā zem šī teksta.

Datu vākšana šajā vietnē
Kas ir atbildīgs par datu vākšanu šajā vietnē?

Datu apstrādi šajā tīmekļa vietnē veic tīmekļa vietnes operators. Viņu kontaktinformāciju var atrast šīs vietnes sadaļā.

Kā mēs apkopojam jūsu datus?
No vienas puses, jūsu dati tiek apkopoti, kad jūs tos mums sniedzat. Tie var būt, piemēram, kontaktinformācijā ievadītie dati.

Citus datus mūsu datorsistēmas ievāc automātiski vai ar jūsu piekrišanu, kad jūs apmeklējat vietni. Tie galvenokārt ir tehniskie dati (piemēram, jūsu interneta pārlūkprogramma, operētājsistēma vai laiks, kad lapa tiek rādīta). Šie dati tiek apkopoti automātiski, tiklīdz ieejat šajā vietnē.

Kam mēs izmantojam jūsu datus?
Daži dati tiek vākti, lai nodrošinātu vietnes darbību bez kļūdām. Citi dati var tikt izmantoti, lai analizētu jūsu lietotāja uzvedību.

Kādas tiesības jums ir attiecībā uz jūsu datiem?
Jums ir tiesības jebkurā laikā bez maksas saņemt informāciju par savu uzglabāto personas datu izcelsmi, saņēmēju un mērķi. Jums ir arī tiesības pieprasīt šo datu labošanu vai dzēšanu. Ja esat devis piekrišanu datu apstrādei, jūs varat jebkurā laikā atsaukt šo piekrišanu nākotnē. Noteiktos apstākļos jums ir arī tiesības pieprasīt ierobežot savu personas datu apstrādi. Turklāt jums ir tiesības iesniegt sūdzību kompetentajai uzraudzības iestādei.

Par to, kā arī par citiem jautājumiem saistībā ar datu aizsardzību varat jebkurā laikā sazināties ar mums, rakstot uz drukā norādīto adresi.

Analīzes rīki un trešo pušu rīki
Apmeklējot šo tīmekļa vietni, var statistiski analizēt jūsu sērfošanas paradumus. Tas galvenokārt tiek darīts, izmantojot sīkfailus un tā sauktās analīzes programmas.

Sīkāku informāciju par šīm analīzes programmām var atrast šajā datu aizsardzības deklarācijā.

2 Hostings un satura piegādes tīkli (CDN)
Ārējais hostings
Šo vietni mitina ārējs pakalpojumu sniedzējs (hosters). Šajā tīmekļa vietnē savāktie personas dati tiek glabāti mitināšanas pakalpojumu sniedzēja serveros. Tas var ietvert, bet ne tikai, IP adreses, kontaktu pieprasījumus, metadatus un saziņas datus, līguma datus, kontaktinformāciju, vārdus, tīmekļa vietnes apmeklējumus un citus datus, kas iegūti, izmantojot tīmekļa vietni.

Hosteris tiek izmantots, lai izpildītu līgumu ar mūsu potenciālajiem un esošajiem klientiem (DSGVO 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts) un lai nodrošinātu drošu, ātru un efektīvu mūsu tiešsaistes piedāvājuma sniegšanu, ko veic profesionāls pakalpojumu sniedzējs (DSGVO 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts).

Mūsu hostinga pakalpojumu sniedzējs apstrādās jūsu datus tikai tādā apjomā, kas nepieciešams, lai izpildītu savus pakalpojumu sniegšanas pienākumus, un ievēros mūsu norādījumus attiecībā uz šiem datiem.

Līguma noslēgšana par apstrādi pēc pasūtījuma

Lai nodrošinātu datu aizsardzībai atbilstošu apstrādi, mēs esam noslēguši līgumu par apstrādi pēc pasūtījuma ar mūsu hostinga pakalpojumu sniedzēju.

3 Vispārīgas piezīmes un obligātā informācija
Datu aizsardzība
Šo lapu operatori ļoti nopietni izturas pret jūsu personas datu aizsardzību. Mēs rīkojamies ar jūsu personas datiem konfidenciāli un saskaņā ar datu aizsardzības noteikumiem un šo datu aizsardzības deklarāciju.

Kad izmantojat šo vietni, tiek vākti dažādi personas dati. Personas dati ir dati, pēc kuriem jūs personiski var identificēt. Šajā konfidencialitātes politikā ir izskaidrots, kādu informāciju mēs apkopojam un kā to izmantojam. Tajā ir arī paskaidrots, kā un kādam nolūkam tas tiek darīts.

Vēlamies norādīt, ka datu pārraide internetā (piemēram, sazinoties pa e-pastu) var būt ar drošības nepilnībām. Pilnīga datu aizsardzība pret trešo personu piekļuvi nav iespējama.

Piezīme par atbildīgo biroju.
Šīs vietnes datu pārzinis ir atrodams šeit.

Atbildīgā iestāde ir fiziska vai juridiska persona, kas viena pati vai kopā ar citām nosaka personas datu (piemēram, vārdu, e-pasta adrešu vai tamlīdzīgu datu) apstrādes mērķus un līdzekļus.

Jūsu piekrišanas atsaukšana datu apstrādei
Daudzas datu apstrādes darbības ir iespējamas tikai ar jūsu skaidri izteiktu piekrišanu. Savu piekrišanu varat atsaukt jebkurā laikā. Šim nolūkam pietiek ar neoficiālu saziņu ar mums pa e-pastu. Līdz atsaukumam veiktās datu apstrādes likumību atsaukums neietekmē.

Tiesības iebilst pret datu vākšanu īpašos gadījumos un tiešo tirgvedību (DSGVO 21. pants)
JA DATU APSTRĀDES PAMATĀ IR REGULAS (EK) NR. 6 ABS. 1 LIT. E VAI F DSGVO, JUMS IR TIESĪBAS JEBKURĀ LAIKĀ IEBILST PRET SAVU PERSONAS DATU APSTRĀDI, PAMATOJOTIES UZ JŪSU KONKRĒTO SITUĀCIJU; TAS ATTIECAS ARĪ UZ PROFILĒŠANU, PAMATOJOTIES UZ ŠIEM NOTEIKUMIEM. ATTIECĪGO JURIDISKO PAMATU, UZ KURU BALSTĀS APSTRĀDE, VAR ATRAST ŠAJĀ DATU AIZSARDZĪBAS DEKLARĀCIJĀ. JA IEBILSTAT, MĒS PĀRTRAUKSIM APSTRĀDĀT JŪSU PERSONAS DATUS, JA VIEN MĒS NEVARAM PIERĀDĪT PĀRLIECINOŠU LEĢITĪMU APSTRĀDES PAMATOJUMU, KAS IR SVARĪGĀKS PAR JŪSU INTERESĒM, TIESĪBĀM UN BRĪVĪBĀM, VAI JA APSTRĀDE TIEK VEIKTA, LAI CELTU, ĪSTENOTU VAI AIZSTĀVĒTU JURIDISKAS PRASĪBAS (IEBILDUMS SASKAŅĀ AR DSGVO 21. PANTA 1. PUNKTU).

JA JŪSU PERSONAS DATI TIEK APSTRĀDĀTI TIEŠĀ MĀRKETINGA NOLŪKOS, JUMS IR TIESĪBAS JEBKURĀ LAIKĀ IEBILST PRET PERSONAS DATU APSTRĀDI, KAS ATTIECAS UZ JUMS ŠĀDOS MĀRKETINGA NOLŪKOS; TAS ATTIECAS ARĪ UZ PROFILĒŠANU, CIKTĀL TĀ IR SAISTĪTA AR ŠĀDU TIEŠO MĀRKETINGU. JA IEBILSTAT, JŪSU PERSONAS DATI VAIRS NETIKS IZMANTOTI TIEŠĀ MĀRKETINGA MĒRĶIEM (IEBILDUMS SASKAŅĀ AR VĀCIJAS DATU AIZSARDZĪBAS LIKUMA 21. PANTA 2. PUNKTU).

Tiesības iesniegt pārsūdzību kompetentajai uzraudzības iestādei
VDAR pārkāpuma gadījumā datu subjektiem ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē, jo īpaši dalībvalstī, kurā ir viņu pastāvīgā dzīvesvieta, darba vieta vai iespējamā pārkāpuma vieta. Tiesības vērsties tiesā neskar citus administratīvos vai tiesiskās aizsardzības līdzekļus.

Tiesības uz datu pārnesamību
Jums ir tiesības pieprasīt, lai dati, kurus mēs automātiski apstrādājam, pamatojoties uz jūsu piekrišanu vai līguma izpildes gaitā, tiktu sniegti jums vai trešajai personai kopīgā, mašīnlasāmā formātā. Ja pieprasāt tiešu datu pārsūtīšanu citam datu pārzinim, tas tiks darīts tikai tādā mērā, kādā tas ir tehniski iespējams.

SSL vai TLS šifrēšana
Drošības apsvērumu dēļ un lai aizsargātu sensitīva satura, piemēram, pasūtījumu vai pieprasījumu, ko sūtāt mums kā vietnes operatoram, pārraidi, šajā vietnē tiek izmantota SSL vai TLS šifrēšana. Šifrētu savienojumu var atpazīt pēc tā, ka pārlūkprogrammas adreses rindiņā mainās “http://” uz “https://” un pēc atslēgas simbola pārlūkprogrammas rindā.

Ja ir aktivizēta SSL vai TLS šifrēšana, datus, ko mums pārsūtāt, trešās personas nevar nolasīt.

Šifrēti maksājumu darījumi šajā tīmekļa vietnē
Ja pēc izmaksu līguma noslēgšanas ir pienākums nosūtīt mums jūsu maksājumu datus (piemēram, konta numuru tiešā debeta autorizācijas gadījumā), šie dati ir nepieciešami maksājuma apstrādei.

Maksājumu darījumi, izmantojot parastos maksāšanas līdzekļus (Visa/MasterCard, tiešais debets), tiek veikti tikai ar SSL vai TLS šifrētu savienojumu. Šifrētu savienojumu var atpazīt pēc tā, ka pārlūkprogrammas adreses rindiņā mainās “http://” uz “https://” un pēc atslēgas simbola pārlūkprogrammas rindā.

Izmantojot šifrētu saziņu, trešās personas nevar nolasīt jūsu mums pārsūtītos maksājumu datus.

Informācija, dzēšana un labošana
Piemērojamo tiesību normu ietvaros jums ir tiesības jebkurā laikā bez maksas saņemt informāciju par jūsu glabātajiem personas datiem, to izcelsmi un saņēmēju, datu apstrādes nolūku un attiecīgā gadījumā – tiesības uz šo datu labošanu vai dzēšanu. Jebkurā laikā varat sazināties ar mums, rakstot uz nospiedumā norādīto adresi, un uzdodot papildu jautājumus par personas datiem.

Tiesības ierobežot apstrādi
Jums ir tiesības pieprasīt ierobežot savu personas datu apstrādi. Lai to izdarītu, jebkurā laikā varat sazināties ar mums, rakstot uz drukā norādīto adresi. Tiesības ierobežot apstrādi pastāv šādos gadījumos:

Ja apstrīdat mūsu glabāto jūsu personas datu pareizību, mums parasti ir nepieciešams laiks, lai to pārbaudītu. Uz pārbaudes laiku jums ir tiesības pieprasīt ierobežot savu personas datu apstrādi.
Ja jūsu personas datu apstrāde ir notikusi/notiek nelikumīgi, jūs varat pieprasīt ierobežot jūsu personas datu apstrādi, nevis dzēst datus.
Ja mums vairs nav nepieciešami jūsu personas dati, bet jums tie ir nepieciešami, lai īstenotu, aizstāvētu vai izvirzītu juridiskas prasības, jums ir tiesības pieprasīt personas datu apstrādes ierobežošanu, nevis dzēšanu.
Ja esat iesniedzis iebildumu saskaņā ar DSGVO 21. panta 1. punktu, ir jāveic jūsu un mūsu interešu līdzsvarošana. Kamēr nav noteikts, kuras intereses ir svarīgākas, jums ir tiesības pieprasīt ierobežot savu personas datu apstrādi.
Ja esat ierobežojis savu personas datu apstrādi, šos datus – papildus to uzglabāšanai – drīkst apstrādāt tikai ar jūsu piekrišanu vai lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu juridiskas prasības, vai lai aizsargātu citas fiziskas vai juridiskas personas tiesības, vai lai aizsargātu Eiropas Savienības vai dalībvalsts būtiskas sabiedrības intereses.

Iebildumi pret mārketinga e-pasta ziņojumiem
Mēs iebilstam pret to, ka iespieddarba pienākuma ietvaros publicētos kontaktinformācijas datus izmanto reklāmas un informācijas materiālu sūtīšanai, kas nav skaidri pieprasīti. Lapu operatori patur tiesības veikt tiesiskas darbības, ja tiek nosūtīta nevēlama reklāmas informācija, piemēram, ar surogātpasta vēstuļu palīdzību.

4. datu vākšana šajā tīmekļa vietnē
Cepumi
Mūsu interneta lapās tiek izmantotas tā sauktās sīkdatnes. Sīkfaili ir nelieli teksta faili, un tie nerada nekādus bojājumus jūsu galiekārtai. Tie tiek saglabāti uz laiku sesijas laikā (sesijas sīkfaili) vai pastāvīgi (pastāvīgie sīkfaili) jūsu galīgajā ierīcē. Sesijas sīkfaili tiek automātiski dzēsti pēc jūsu apmeklējuma beigām. Pastāvīgie sīkfaili tiek saglabāti jūsu galīgajā ierīcē, līdz jūs pats tos izdzēsīsiet vai līdz brīdim, kad tīmekļa pārlūkprogramma tos izdzēsīs automātiski.

Dažos gadījumos, kad ieejat mūsu vietnē, jūsu galīgajā ierīcē var tikt saglabātas arī trešo pušu uzņēmumu sīkdatnes (trešo pušu sīkdatnes). Tie ļauj mums vai jums izmantot noteiktus trešās puses uzņēmuma pakalpojumus (piemēram, sīkfailus maksājumu pakalpojumu apstrādei).

Sīkfailiem ir dažādas funkcijas. Daudzas sīkdatnes ir tehniski nepieciešamas, jo dažas vietnes funkcijas bez tām nedarbotos (piemēram, iepirkumu groza funkcija vai videoklipu rādīšana). Citi sīkfaili tiek izmantoti, lai novērtētu lietotāja uzvedību vai rādītu reklāmu.

Sīkdatnes, kas ir nepieciešamas, lai veiktu elektroniskās saziņas procesu (nepieciešamās sīkdatnes) vai lai nodrošinātu noteiktas jūsu vēlamās funkcijas (funkcionālās sīkdatnes, piemēram, iepirkumu groza funkcijai), vai lai optimizētu tīmekļa vietni (piemēram, sīkdatnes tīmekļa vietnes auditorijas mērīšanai), tiek saglabātas, pamatojoties uz DSGVO 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu, ja vien nav norādīts cits juridiskais pamats. Tīmekļa vietnes operatoram ir leģitīmas intereses saglabāt sīkfailus, lai tehniski bez kļūdām un optimizēti sniegtu savus pakalpojumus. Ja ir pieprasīta piekrišana sīkdatņu uzglabāšanai, attiecīgo sīkdatņu uzglabāšana ir balstīta tikai uz šo piekrišanu (DSGVO 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts); piekrišanu var atsaukt jebkurā laikā.

Jūs varat iestatīt pārlūkprogrammu tā, lai jūs tiktu informēts par sīkfailu instalēšanu un atļautu tos tikai atsevišķos gadījumos, izslēgt sīkfailu pieņemšanu noteiktos gadījumos vai vispār un aktivizēt automātisku sīkfailu dzēšanu, aizverot pārlūkprogrammu. Ja atspējat sīkfailus, šīs vietnes funkcionalitāte var būt ierobežota.

Ja sīkfailus izmanto trešo personu uzņēmumi vai analīzes nolūkos, mēs jūs par to informēsim atsevišķi saskaņā ar šo datu aizsardzības deklarāciju un vajadzības gadījumā lūgsim jūsu piekrišanu.

Servera žurnāla faili
Lapu nodrošinātājs automātiski vāc un saglabā informāciju tā sauktajos servera žurnālu failos, ko jūsu pārlūkprogramma automātiski pārsūta mums. Tie ir

pārlūkprogrammas tips un pārlūkprogrammas versija
Izmantotā operētājsistēma
Atsauces URL
Datora, kuram piekļūst, resursdatora nosaukums
Servera pieprasījuma laiks
IP adrese
Šie dati nav apvienoti ar citiem datu avotiem.

Šo datu vākšanas pamatā ir DSGVO 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts. Tīmekļa vietnes operatoram ir leģitīmas intereses tehniski bezkļūdaini attēlot un optimizēt savu tīmekļa vietni, kam ir jāreģistrē servera žurnāla faili.

Kontaktinformācija
Ja sūtāt mums pieprasījumus, izmantojot kontaktformu, mēs saglabāsim jūsu datus no pieprasījuma veidlapas, tostarp tajā norādītos kontaktinformācijas datus, lai apstrādātu pieprasījumu un turpmāku jautājumu gadījumā. Bez jūsu piekrišanas mēs šos datus nenododam tālāk.

Šo datu apstrādes pamatā ir DSGVO 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts, ja jūsu pieprasījums ir saistīts ar līguma izpildi vai ir nepieciešams pirmslīguma pasākumu īstenošanai. Visos pārējos gadījumos apstrādes pamatā ir mūsu likumīgās intereses efektīvi apstrādāt mums adresētos pieprasījumus (DSGVO 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts) vai jūsu piekrišana (DSGVO 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts), ja tā ir pieprasīta.

Dati, ko ievadāt kontaktformā, paliks pie mums, līdz jūs lūgsiet tos dzēst, atsauksiet savu piekrišanu to glabāšanai vai datu glabāšanas mērķis vairs nebūs spēkā (piemēram, pēc tam, kad mēs būsim pabeiguši apstrādāt jūsu pieprasījumu). Obligātie tiesību akti, jo īpaši datu glabāšanas periodi, paliek neskarti.

Pieprasījums pa e-pastu, tālruni vai faksu
Ja sazināsieties ar mums pa e-pastu, tālruni vai faksu, jūsu pieprasījums, tostarp visi no tā izrietošie personas dati (vārds, uzvārds, pieprasījums), tiks saglabāti un apstrādāti, lai apstrādātu jūsu pieprasījumu. Bez jūsu piekrišanas mēs šos datus nenododam tālāk.

Šo datu apstrādes pamatā ir DSGVO 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts, ja jūsu pieprasījums ir saistīts ar līguma izpildi vai ir nepieciešams pirmslīguma pasākumu īstenošanai. Visos pārējos gadījumos apstrādes pamatā ir mūsu likumīgās intereses efektīvi apstrādāt mums adresētos pieprasījumus (DSGVO 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts) vai jūsu piekrišana (DSGVO 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts), ja tā ir pieprasīta.

Dati, kurus mums nosūtāt, izmantojot kontaktpersonu pieprasījumus, paliks pie mums, līdz jūs lūgsiet tos dzēst, mēs atsauksim jūsu piekrišanu to glabāšanai vai datu glabāšanas mērķis vairs nebūs spēkā (piemēram, pēc jūsu pieprasījuma apstrādes). Obligātie juridiskie noteikumi, jo īpaši ar likumu noteiktie glabāšanas termiņi, paliek neskarti.

Reģistrācija šajā vietnē
Šajā vietnē varat reģistrēties, lai izmantotu papildu funkcijas šajā vietnē. Šim nolūkam ievadītos datus mēs izmantojam tikai, lai izmantotu konkrēto piedāvājumu vai pakalpojumu, kuram esat reģistrējies. Reģistrācijas laikā pieprasītā obligātā informācija ir jāsniedz pilnā apmērā. Pretējā gadījumā mēs noraidīsim reģistrāciju.

Svarīgu izmaiņu gadījumā, piemēram, attiecībā uz piedāvājuma apjomu vai tehniski nepieciešamu izmaiņu gadījumā, mēs izmantosim reģistrācijas laikā norādīto e-pasta adresi, lai jūs par to informētu.

Reģistrācijas laikā ievadītie dati tiek apstrādāti, lai īstenotu reģistrējoties izveidotās lietotāja attiecības un, ja nepieciešams, lai noslēgtu turpmākus līgumus (DSGVO 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts).

Reģistrācijas laikā savāktos datus mēs glabāsim tik ilgi, kamēr būsiet reģistrējies šajā vietnē, un pēc tam tie tiks dzēsti. Likumā noteiktie glabāšanas periodi paliek nemainīgi.

5 Sociālie mediji
Sociālo mediju spraudņi ar Shariff
Šajā vietnē tiek izmantoti sociālo mediju spraudņi (piemēram, Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, XING, LinkedIn, Tumblr).

Parasti šos spraudņus var atpazīt pēc attiecīgo sociālo tīklu logotipiem. Lai nodrošinātu datu aizsardzību šajā vietnē, mēs šos spraudņus izmantojam tikai kopā ar tā saukto “Shariff” risinājumu. Šī lietojumprogramma neļauj šajā vietnē integrētajiem spraudņiem pārsūtīt datus attiecīgajam pakalpojumu sniedzējam, kad pirmo reizi ieejat lapā.

Tikai tad, kad aktivizējat attiecīgo spraudni, noklikšķinot uz saistītās pogas, tiek izveidots tiešs savienojums ar pakalpojumu sniedzēja serveri (piekrišana). Tiklīdz aktivizējat spraudni, attiecīgais pakalpojumu sniedzējs saņem informāciju par to, ka esat apmeklējis šo vietni, izmantojot jūsu IP adresi. Ja vienlaikus esat pieteicies savā sociālo mediju kontā (piemēram, Facebook), attiecīgais pakalpojumu sniedzējs var attiecināt jūsu šīs vietnes apmeklējumu uz jūsu lietotāja kontu.

Spraudņa aktivizēšana ir piekrišana DSGVO 6. panta 1. punkta a) apakšpunkta izpratnē. Jūs varat jebkurā laikā atsaukt šo piekrišanu, un tā būs spēkā arī turpmāk.

Facebook spraudņi (“Like” un “Share” poga)
Šajā vietnē ir integrēti sociālā tīkla Facebook spraudņi. Šī pakalpojuma sniedzējs ir Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Īrija. Tomēr saskaņā ar Facebook sniegto informāciju savāktie dati tiek pārsūtīti arī uz ASV un citām trešām valstīm.

Facebook spraudņus var atpazīt pēc Facebook logotipa vai pogas “Patīk” šajā vietnē. Pārskatu par Facebook spraudņiem varat atrast šeit: https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE.

Kad apmeklējat šo vietni, starp jūsu pārlūkprogrammu un Facebook serveri tiek izveidots tiešs savienojums, izmantojot spraudni. Šādā veidā Facebook saņem informāciju, ka esat apmeklējis šo vietni, izmantojot jūsu IP adresi. Ja noklikšķināsiet uz Facebook pogas “Patīk”, kamēr esat pieteicies savā Facebook kontā, varat saistīt šīs vietnes saturu ar savu Facebook profilu. Tas ļauj Facebook saistīt jūsu šīs vietnes apmeklējumu ar jūsu lietotāja kontu. Vēlamies norādīt, ka mums kā lapu nodrošinātājiem nav nekādu zināšanu par nosūtīto datu saturu un to, kā tos izmanto Facebook. Plašāku informāciju par to var atrast Facebook konfidencialitātes politikā: https://de-de.facebook.com/privacy/explanation.

Ja nevēlaties, lai Facebook varētu saistīt šīs vietnes apmeklējumu ar jūsu Facebook lietotāja kontu, lūdzu, izstājieties no sava Facebook lietotāja konta.

Facebook spraudņu izmantošana pamatojas uz DSGVO 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu. Tīmekļa vietnes operatoram ir leģitīmas intereses nodrošināt pēc iespējas lielāku atpazīstamību sociālajos medijos. Ciktāl ir pieprasīta atbilstoša piekrišana, apstrāde tiek veikta, pamatojoties tikai uz DSGVO 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu; piekrišanu var atsaukt jebkurā laikā.

Instagram spraudnis
Instagram pakalpojuma funkcijas ir integrētas šajā vietnē. Šīs funkcijas nodrošina uzņēmums Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, ASV.

Ja esat pieteicies savā Instagram kontā, varat saistīt saturu no šīs vietnes ar savu Instagram profilu, noklikšķinot uz pogas Instagram. Tas ļauj Instagram saistīt jūsu šīs vietnes apmeklējumu ar jūsu lietotāja kontu. Vēlamies norādīt, ka mums kā lapu nodrošinātājiem nav nekādu zināšanu par pārsūtīto datu saturu un to, kā tos izmanto Instagram.

Datu uzglabāšana un analīze ir pamatota ar DSGVO 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu. Tīmekļa vietnes operators ir likumīgi ieinteresēts nodrošināt pēc iespējas lielāku atpazīstamību sociālajos plašsaziņas līdzekļos. Ja ir pieprasīta atbilstoša piekrišana, apstrāde tiek veikta, pamatojoties tikai uz DSGVO 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu; piekrišanu var atsaukt jebkurā laikā.

Papildu informāciju var atrast Instagram konfidencialitātes politikā: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

Pinterest spraudnis
Šajā vietnē mēs izmantojam sociālā tīkla Pinterest, ko pārvalda Pinterest Inc, 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103-490, ASV (“Pinterest”), sociālos spraudņus.

Izsaucot lapu, kurā ir šāds spraudnis, jūsu pārlūkprogramma izveido tiešu savienojumu ar Pinterest serveriem. Šis spraudnis pārsūta reģistrācijas datus Pinterest serverim ASV. Šajos žurnāla datos var būt jūsu IP adrese, apmeklēto vietņu, kurās ir arī Pinterest funkcijas, adrese, jūsu pārlūkprogrammas tips un iestatījumi, pieprasījuma datums un laiks, kā jūs izmantojat Pinterest un sīkfailus.

Datu glabāšana un analīze ir pamatota ar DSGVO 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu. Tīmekļa vietnes operators ir likumīgi ieinteresēts nodrošināt pēc iespējas lielāku atpazīstamību sociālajos plašsaziņas līdzekļos. Ciktāl ir pieprasīta atbilstoša piekrišana, apstrāde tiek veikta, pamatojoties tikai uz DSGVO 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu; piekrišanu var atsaukt jebkurā laikā.

Plašāku informāciju par Pinterest veiktās datu apstrādes un izmantošanas mērķi, apjomu un turpmāko apstrādi un izmantošanu, kā arī par savām tiesībām šajā sakarā un iespējām aizsargāt savu privātumu varat atrast Pinterest datu aizsardzības informācijā: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy.

6. analītikas un reklāmas rīki
Google Analytics
Šajā vietnē tiek izmantotas tīmekļa analīzes pakalpojuma Google Analytics funkcijas. Pakalpojumu sniedzējs ir Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Īrija.

Google Analytics izmanto tā sauktos sīkfailus. Tie ir teksta faili, kas tiek saglabāti jūsu datorā un ļauj analizēt, kā jūs izmantojat vietni. Sīkfaila ģenerētā informācija par to, kā jūs izmantojat šo vietni, parasti tiek pārsūtīta uz Google serveri ASV, kur tā tiek saglabāta.

Google Analytics sīkfailu saglabāšana un šī analīzes rīka izmantošana ir pamatota ar DSGVO 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu. Tīmekļa vietnes operatoram ir leģitīmas intereses analizēt lietotāju uzvedību, lai optimizētu gan savu tīmekļa vietni, gan tās reklāmu. Ja ir pieprasīta atbilstoša piekrišana (piemēram, piekrišana sīkdatņu uzglabāšanai), apstrāde tiek veikta, pamatojoties tikai uz DSGVO 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu; piekrišanu var atsaukt jebkurā laikā.

IP anonimizācija

Šajā tīmekļa vietnē esam aktivizējuši IP anonimizācijas funkciju. Tas nozīmē, ka Google saīsina jūsu IP adresi Eiropas Savienības dalībvalstīs vai citās Eiropas Ekonomikas zonas līguma līgumslēdzējās valstīs, pirms tā tiek nosūtīta uz ASV. Tikai izņēmuma gadījumos pilna IP adrese tiks pārsūtīta uz Google serveri ASV un tur saīsināta. Šīs vietnes operatora vārdā Google izmantos šo informāciju, lai novērtētu, kā jūs izmantojat vietni, sastādītu ziņojumus par vietnes darbību vietnes operatoram un sniegtu vietnes operatoram citus pakalpojumus, kas saistīti ar vietnes darbību un interneta izmantošanu. IP adrese, ko jūsu pārlūkprogramma nosūta kā Google Analytics daļu, netiks apvienota ar citiem Google datiem.

Pārlūkprogrammas spraudnis

Jūs varat atteikties no sīkfailu izmantošanas, izvēloties atbilstošus iestatījumus savā pārlūkprogrammā, tomēr ņemiet vērā, ka šādā gadījumā jūs, iespējams, nevarēsiet izmantot visas šīs vietnes funkcijas. Turklāt varat novērst sīkfaila ģenerēto datu, kas saistīti ar jūsu tīmekļa vietnes izmantošanu (tostarp jūsu IP adresi), vākšanu un apstrādi, ko veic Google, lejupielādējot un instalējot pārlūkprogrammas spraudni, kas pieejams šajā saitē: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Iebildumi pret datu vākšanu

Varat novērst savu datu vākšanu pakalpojumā Google Analytics, noklikšķinot uz šādas saites. Tiks iestatīts atteikšanās sīkfails, kas novērsīs jūsu datu vākšanu turpmākajos šīs vietnes apmeklējumos: Deaktivizējiet Google Analytics.

Lai iegūtu vairāk informācijas par to, kā Google Analytics apstrādā lietotāja datus, skatiet Google konfidencialitātes politiku: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Pasūtījumu apstrāde

Mēs esam noslēguši pasūtījumu apstrādes līgumu ar Google un, izmantojot Google Analytics, pilnībā piemērojam Vācijas datu aizsardzības iestāžu stingrās prasības.

Uzglabāšanas periods

Google lietotāja un notikuma līmenī saglabātie dati, kas ir saistīti ar sīkfailiem, lietotāja ID (piemēram, lietotāja ID) vai reklāmas ID (piemēram, DoubleClick sīkfailiem, Android reklāmas ID), tiek anonimizēti vai dzēsti pēc 14 mēnešiem. Sīkāka informācija atrodama šajā saitē: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de.

Google AdSense
Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantots Google AdSense – reklāmu integrēšanas pakalpojums. Pakalpojumu sniedzējs ir Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Īrija.

Google AdSense izmanto “sīkfailus”, kas ir teksta faili, kuri tiek ievietoti jūsu datorā, lai palīdzētu vietnei analizēt, kā lietotāji izmanto vietni. Google AdSense izmanto arī tā sauktās tīmekļa bākas (neredzamas grafikas). Izmantojot šos tīmekļa bāksignālus, var analizēt informāciju, piemēram, apmeklētāju plūsmu šajās lapās.

Sīkfailu un tīmekļa bāku ģenerēto informāciju par šīs vietnes lietošanu (tostarp jūsu IP adresi) un reklāmas formātu piegādi uzņēmums Google pārsūta un glabā serveros ASV. Šo informāciju Google var pārsūtīt Google līgumpartneriem. Tomēr Google neapvienos jūsu IP adresi ar citiem jūsu saglabātajiem datiem.

AdSense sīkfailu saglabāšana ir pamatota ar DSGVO 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu. Tīmekļa vietnes operatoram ir leģitīmas intereses analizēt lietotāju uzvedību, lai optimizētu gan savu tīmekļa piedāvājumu, gan reklāmu.

Jūs varat atteikties no sīkfailu izmantošanas, izvēloties atbilstošus iestatījumus savā pārlūkprogrammā, tomēr ņemiet vērā, ka šādā gadījumā jūs, iespējams, nevarēsiet izmantot visas šīs vietnes funkcijas. Izmantojot šo vietni, jūs piekrītat, ka Google apstrādā jūsu datus iepriekš izklāstītajā veidā un iepriekš minētajiem mērķiem.

Google Analytics atkārtots mārketings
Šajā vietnē tiek izmantotas Google Analytics atkārtotas mārketinga funkcijas kopā ar Google Ads un Google DoubleClick savstarpējām funkcijām. Pakalpojumu sniedzējs ir Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Īrija.

Šī funkcija ļauj sasaistīt reklāmas mērķgrupas, kas izveidotas, izmantojot Google Analytics Remarketing, ar Google Ads un Google DoubleClick savstarpēji saistāmajām funkcijām. Tādējādi personalizētus, uz interesēm balstītus reklāmas ziņojumus, kas jums pielāgoti, pamatojoties uz jūsu iepriekšējo lietojumu un pārlūkošanas paradumiem vienā galiekārtā (piemēram, mobilajā tālrunī), var parādīt arī citā jūsu galiekārtā (piemēram, planšetdatorā vai datorā).

Ja esat devis savu piekrišanu, Google šim nolūkam sasaistīs jūsu tīmekļa un lietotņu pārlūkošanas vēsturi ar jūsu Google kontu. Tādējādi visās ierīcēs, kurās esat pieteicies savā Google kontā, tiek rādīti vienādi personalizēti reklāmas ziņojumi.

Lai atbalstītu šo funkciju, pakalpojumā Google Analytics tiek vākti Google autentificēti lietotāja ID, kas uz laiku tiek saistīti ar mūsu Google Analytics datiem, lai definētu un izveidotu auditorijas reklāmu mērķauditoriju mērķauditorijas noteikšanai dažādās ierīcēs.

Jūs varat neatgriezeniski atteikties no starpierīču atkārtotas mārketinga/mērķēšanas, izslēdzot pielāgotās reklāmas; skatiet šo saiti: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Jūsu Google kontā apkopoto datu apkopošana ir balstīta tikai uz jūsu piekrišanu, ko varat sniegt vai atsaukt Google (DSGVO 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts). Ja datu vākšanas procesi netiek apvienoti ar jūsu Google kontu (piemēram, tāpēc, ka jums nav Google konta vai jūs esat iebilduši pret apvienošanu), datu vākšanas pamatā ir DSGVO 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts. Leģitīmās intereses izriet no tā, ka tīmekļa vietnes operators ir ieinteresēts veikt anonīmu tīmekļa vietnes apmeklētāju analīzi reklāmas nolūkos.

Papildu informāciju un datu aizsardzības noteikumus var atrast Google datu aizsardzības deklarācijā: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de.

Google reklāmas un Google konversiju izsekošana
Šajā vietnē tiek izmantotas Google reklāmas. Google Ads ir Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Īrija, tiešsaistes reklāmas programma.

Google reklāmās mēs izmantojam tā saukto konversiju izsekošanu. Kad noklikšķināt uz Google izvietotās reklāmas, tiek iestatīts konversiju izsekošanai paredzētais sīkfails. Sīkfaili ir nelieli teksta faili, ko interneta pārlūkprogramma saglabā lietotāja datorā. Šīs sīkdatnes zaudē savu derīgumu pēc 30 dienām, un tās netiek izmantotas, lai identificētu lietotāju personīgi. Ja lietotājs apmeklē noteiktas šīs vietnes lapas un sīkfaila derīguma termiņš vēl nav beidzies, Google un mēs varam atpazīt, ka lietotājs noklikšķināja uz reklāmas un tika novirzīts uz šo lapu.

Katrs Google reklāmu klients saņem atšķirīgu sīkfailu. Sīkfailus nevar izsekot Google reklāmu klientu vietnēs. Informācija, kas iegūta, izmantojot konversijas sīkfailu, tiek izmantota, lai izveidotu konversiju statistiku Google Ads klientiem, kuri ir izvēlējušies konversiju izsekošanu. Klienti zina to lietotāju kopējo skaitu, kuri noklikšķināja uz viņu reklāmas un tika novirzīti uz lapu, kas atzīmēta ar konversiju izsekošanas tagu. Tomēr tie nesaņem nekādu informāciju, ko var izmantot lietotāju personīgai identificēšanai. Ja nevēlaties piedalīties izsekošanā, varat iebilst pret šādu izmantošanu, viegli deaktivizējot Google konversiju izsekošanas sīkfailu savā interneta pārlūkprogrammā lietotāja iestatījumos. Tad jūs netiksiet iekļauts konversiju izsekošanas statistikā.

“Konvertēšanas sīkfailu” saglabāšana un šī izsekošanas rīka izmantošana ir pamatota ar DSGVO 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu. Tīmekļa vietnes operatoram ir leģitīmas intereses analizēt lietotāju uzvedību, lai optimizētu gan savu tīmekļa vietni, gan tās reklāmu. Ja ir pieprasīta atbilstoša piekrišana (piemēram, piekrišana sīkdatņu uzglabāšanai), apstrāde tiek veikta, pamatojoties tikai uz DSGVO 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu; piekrišanu var atsaukt jebkurā laikā.

Plašāku informāciju par Google reklāmām un Google konversiju izsekošanu varat atrast Google konfidencialitātes politikā: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Jūs varat iestatīt pārlūkprogrammu tā, lai jūs tiktu informēts par sīkfailu instalēšanu un atļautu tos tikai atsevišķos gadījumos, izslēgt sīkfailu pieņemšanu noteiktos gadījumos vai vispār un aktivizēt automātisku sīkfailu dzēšanu, aizverot pārlūkprogrammu. Ja atspējat sīkfailus, šīs vietnes funkcionalitāte var būt ierobežota.

7. JAUNUMSLETTER
Sīkāka informācija par biļetenu
Ja vēlaties saņemt tīmekļa vietnē piedāvāto biļetenu, mēs lūdzam norādīt e-pasta adresi, kā arī informāciju, kas ļauj mums pārbaudīt, vai esat norādītās e-pasta adreses īpašnieks un vai piekrītat saņemt biļetenu. Papildu dati netiek vākti vai tiek vākti tikai brīvprātīgi. Mēs izmantojam šos datus tikai un vienīgi pieprasītās informācijas nosūtīšanai un nenododam tos trešām personām.

Biļetena reģistrācijas veidlapā ievadīto datu apstrādes pamatā ir tikai jūsu piekrišana (DSGVO 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts). Savu piekrišanu datu glabāšanai, e-pasta adreses un tās izmantošanai biļetena sūtīšanai jūs varat atsaukt jebkurā laikā, piemēram, izmantojot saiti “atteikties no abonēšanas” biļetenā. Atsaukšana neietekmē jau veikto datu apstrādes darbību likumību.

Datus, kurus jūs sniedzat, lai saņemtu jaunumus, mēs vai jaunumu biļetenu pakalpojumu sniedzējs glabās līdz brīdim, kad jūs atteiksieties no jaunumu biļetena saņemšanas, un tie tiks dzēsti no jaunumu biļetena izplatīšanas saraksta pēc jūsu atteikšanās no jaunumu biļetena saņemšanas. Tas neietekmēs datus, kurus esam saglabājuši citiem mērķiem.

Pēc tam, kad būsiet atteicies no biļetenu izplatīšanas saraksta, mēs vai biļetenu pakalpojumu sniedzējs saglabās jūsu e-pasta adresi melnajā sarakstā, ja nepieciešams, lai novērstu turpmāku sūtīšanu. Melnā saraksta dati tiks izmantoti tikai šim nolūkam un netiks apvienoti ar citiem datiem. Tas kalpo gan jūsu interesēm, gan mūsu interesēm ievērot juridiskās prasības, nosūtot jaunumus (likumīgās intereses DSGVO 6. panta 1. punkta f) apakšpunkta izpratnē). Uzglabāšana melnajā sarakstā nav ierobežota laikā. Jūs varat iebilst pret uzglabāšanu, ja jūsu intereses ir svarīgākas par mūsu likumīgajām interesēm.

8. spraudņi un rīki
YouTube ar paplašinātu datu aizsardzību
Šajā vietnē ir integrēti videoklipi no pakalpojuma YouTube. Lapu operators ir Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Īrija.

Mēs izmantojam YouTube paplašinātā datu aizsardzības režīmā. Saskaņā ar YouTube sniegto informāciju šis režīms nozīmē, ka YouTube nesaglabā nekādu informāciju par šīs vietnes apmeklētājiem, pirms viņi noskatās videoklipu. Tomēr paplašinātais datu aizsardzības režīms ne vienmēr izslēdz datu pārsūtīšanu YouTube partneriem. Tādējādi pakalpojums YouTube izveido savienojumu ar Google DoubleClick tīklu neatkarīgi no tā, vai skatāties videoklipu.

Tiklīdz šajā vietnē sākat YouTube videoklipu, tiek izveidots savienojums ar YouTube serveriem. Tas YouTube serverim norāda, kuras mūsu lapas esat apmeklējis. Ja esat pieteicies savā YouTube kontā, jūs atļaujat YouTube tieši piešķirt jūsu sērfošanas paradumus jūsu personīgajam profilam. To var novērst, izstājoties no YouTube konta.

Turklāt pēc videoklipa palaišanas pakalpojums YouTube jūsu galīgajā ierīcē var saglabāt vairākus sīkfailus. Izmantojot šos sīkfailus, YouTube var iegūt informāciju par šīs vietnes apmeklētājiem. Šī informācija cita starpā tiek izmantota, lai apkopotu video statistiku, uzlabotu lietotāja pieredzi un novērstu krāpšanas mēģinājumus. Sīkfaili paliek jūsu ierīcē, līdz tos dzēsīsiet.

Vajadzības gadījumā pēc YouTube videoklipa sākuma var tikt uzsākti turpmāki datu apstrādes procesi, kurus mēs nevaram ietekmēt.

YouTube tiek izmantots, lai atraktīvā veidā prezentētu mūsu tiešsaistes piedāvājumus. Tas ir leģitīmas intereses DSGVO 6. panta 1. punkta f) apakšpunkta izpratnē. Ciktāl ir pieprasīta atbilstoša piekrišana, apstrāde tiek veikta, pamatojoties tikai uz DSGVO 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu; piekrišanu var atsaukt jebkurā laikā.

Papildu informāciju par datu aizsardzību vietnē YouTube var atrast tās konfidencialitātes politikā: https://policies.google.com/privacy?hl=de.